Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Phạm Tân Vĩ